Προσωπικό

Το προσωπικό που στελεχώνει τα τμήματα των Υπηρεσιών Ασφαλείας της Proguard Security έχει επιλεγεί κατόπιν ειδικών κριτηρίων. Διακρίνεται για την ευστροφία, την εχεμύθεια, την αντιληπτική ικανότητά του, όπως επίσης και για τις άριστες δημόσιες σχέσεις, το ήθος και την ακεραιότητά του. Με γνώσεις και εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων είναι αδειοδοτημένο προσωπικό από τη Διεύθυνση Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Οι εγκαταστάτες τεχνικοί της Proguard Security έχουν επιλεγεί με γνώμονα τις άριστες τεχνικές γνώσεις τους στον τομέα της ηλεκτρονικής, των αυτοματισμών, τηλεπικοινωνιών και συστημάτων ασφαλείας. Είναι τελειόφοιτοι Κρατικών Ι.Ε.Κ. και των Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρονικής.
Το προσωπικό της Proguard Security βρίσκεται σε διαρκή ενημέρωση πάνω στις τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν στα συστήματα ασφαλείας και λαμβάνει μέρος σε σεμινάρια και συνέδρια του χώρου των συστημάτων ηλεκτρονικής προστασίας στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

    IMG_1147